De toekomst van de Kust - Project Vlaamse Baaien zet bakens uit

in
MOW Mag

Hoe ziet de Kust eruit tegen het einde van de eeuw? Daar wordt nu al volop over nagedacht. MOW zet de bakens uit met het Masterplan Vlaamse Baaien. Op 23 november vond voor dat project een Ontmoetingsdag voor overheden plaats met verschillende workshops. Ook op het terrein zijn al concrete stappen genomen om de toekomstvisie te onderbouwen.

Het algemene doel van het project Vlaamse Baaien is om een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen voor de kust, op de lange termijn tot 2100 en in eerste instantie op de middellange termijn tot 2050. Die visie moet het kader vormen voor alle uit te voeren projecten en maatregelen in de kustzone.

Het is belangrijk om een dergelijk kader te scheppen, al was het maar om onze kustzone de komende decennia te kunnen beschermen tegen de veranderende klimaatomstandigheden, zegt Luc Van Damme, projectleider Vlaamse Baaien. ‘We moeten ervoor zorgen dat we daarbij zoveel mogelijk gebruikmaken van de natuurlijke processen. Alleen zo kunnen de beschermingsmaatregelen ook op lange termijn effectief blijven.’

‘We willen er niet alleen voor zorgen dat onze kustzone de komende decennia een veilige zone blijft, maar ook dat ze een aantrekkelijke zone blijft, waar de economie kansen krijgt. Bovendien willen we zoveel mogelijk inspelen op de opportuniteiten inzake duurzame energieontwikkeling, zodat dit gebied ook in de toekomst een vitaal gebied blijft.’

Deadline 2014

De bovenstaande punten (veiligheid, duurzaamheid, aantrekkelijkheid, natuurlijkheid en ontwikkeling) vormen meteen de kern van het Masterplan Vlaamse Baaien. Een projectgroep onder leiding van MOW werkt die principes nu verder uit, samen met privé partners, universitaire instellingen en andere overheidspartners. De belangrijkste doelstelling is om tegen 2014 een onderbouwd en gedragen Masterplan Vlaamse Baaien op tafel te hebben.

‘De bedoeling is dat ook andere belangrijke initiatieven aan de kust en in de kustzone sporen met de langetermijnvisie van Vlaamse Baaien’, zegt Luc Van Damme. ‘Onder meer het Masterplan Kustveiligheid hoort daarbij. Via dat plan pakt het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), afdeling Kust stelselmatig de zwakke schakels aan om de kust beter te beschermen tegen zware stormen. Er zijn al belangrijke werken uitgevoerd onder meer in Koksijde, De Panne, Oostende en Wenduine.’

Een andere pijler van Vlaamse Baaien is de oprichting van een innovatief onderzoeksplatform. ‘Dat wordt een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en de privé-sector. Het platform zal naast de uitvoering van studies, onderzoeken en proefprojecten ook instaan voor de commercialisering van de Vlaamse knowhow in binnen- en buitenland.’

Een eerste onderzoek is overigens nu al aanbesteed. ‘Begin dit jaar start binnen het project Meetnet Vlaamse Kust een eerste meetproject ter hoogte van de Broersbank voor de kust van Koksijde. Het meetnet moet aantonen in welke mate ondiepe zandbanken en eilandontwikkeling de kracht van stormgolven beïnvloeden. Die kennis is onder meer nodig om de bescherming van de kust te optimaliseren.’

Ontmoetingsdag

De krijtlijnen van Vlaamse Baaien mogen dan al vastliggen, voor de rest is er nog veel werk aan de winkel. Daarom nodigde de secretaris-generaal van het departement MOW op 23 november 2012 ruim 120 vertegenwoordigers van Vlaamse en federale overheidsinstellingen, wetenschappelijke instituten, universiteiten en een experts in Oostende uit voor een Ontmoetingsdag Vlaamse Baaien.

‘De ontmoetingsdag is de aftrap voor verder wetenschappelijk onderzoek dat in 2014 moet leiden tot een blauwdruk van het Masterplan Vlaamse Baaien’, zegt Luc Van Damme. ‘Verantwoordelijken legden hun plannen op tafel, met inspirerende verhalen over kust en natuur en kust in ontwikkeling. De deelnemers gaven op hun beurt een overzicht van hun eigen projecten in de kustzone, en boeiende ideeën om Vlaamse Baaien verder te stofferen.’

De ontmoetingsdag draaide dus rond wederzijdse informatie-uitwisseling, zodat alle huidige en toekomstige plannen in de kustzone goed afgestemd raken met Vlaamse Baaien. ‘Een heel nuttige denkoefening waarvan we in elk geval al veel hebben geleerd’, zegt de projectleider. ‘Vanaf nu kunnen we volle kracht vooruit!’

Meer info:

De presentaties van de ontmoetingsdag Vlaamse Baaien zijn beschikbaar op www.mow.vlaanderen.be/vlaamsebaaien.