Onze kust anders bekeken

in
MOW Mag

METROPOLITAAN KUSTLANDSCHAP 2100

De Vlaamse kust is uniek in Europa. Maar onze dichtbebouwde kustlijn maakt ons kwetsbaar voor stormen en wateroverlast. Bovendien wordt de kust met tal van problemen geconfronteerd, zoals vergrijzing, mobiliteitsproblemen en een woningtekort voor jonge gezinnen. Met de studie Metropolitaan Kustlandschap 2100 wil de Vlaamse overheid innovatieve ideeën voor onze kust in kaart brengen, met aandacht voor veiligheid, natuur én maatschappij. De eerste stakeholdersworkshop, op 14 november 2013 in Oostende, leverde al heel wat ideeën op.

Het onderzoekstraject Metropolitaan Kustlandschap 2100 tast verschillende toekomstscenario’s af voor de Vlaamse kust. Het project vertrekt vanuit een metropolitaan of grensoverschrijdend perspectief: zowel de samenwerking tussen landen als de overgang van land naar zee wordt creatief herbekeken. Het onderzoek spitst zich niet toe op één thema, maar wil problemen rond mobiliteit, wonen, werken en toerisme geïntegreerd aanpakken.

Ontwerpend onderzoek

Metropolitaan Kustlandschap 2100 is een initiatief van LABO Ruimte (Ruimte Vlaanderen en Team Vlaams Bouwmeester), in samenwerking met het Departement MOW en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Charlotte Geldof van Ruimte Vlaanderen: “De huidige fase van het project legt zich toe op ‘ontwerpend onderzoek’. De afgelopen twee jaar hebben we zoveel mogelijk informatie verzameld en geanalyseerd. Op basis van die informatie en de input van onze stakeholders gaan we nu voor de kustregio uiteenlopende toekomstbeelden schetsen. We willen uittekenen hoe het gebied er in 2100 zou kunnen uitzien. Daarna bekijken we welke langetermijnbouwstenen nuttig zijn voor het toekomstige kustbeleid.

Workshop voor stakeholders

De stakeholders van de kustregio worden nauw bij het onderzoek betrokken. Er werden meer dan 240 ‘kustexperts’ gecontacteerd: wetenschappers, beleidsmensen op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, federaal en internationaal niveau, ngo’s … Op 14 november 2013 vond in het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende een eerste stakeholdersworkshop plaats. Charlotte Geldof: “Die brainstormsessie leverde tal van ideeën op. In de zomer en het najaar volgen nog drie thematische workshops die dieper ingaan op thema’s als economie, mobiliteit, vrije tijd en onze toegenomen energiebehoefte. Die workshops worden met kleinere groepen gehouden. Eind 2014 volgt een laatste, brede workshop.

De onderzoeksresultaten worden vertaald in ruimtelijke toekomstbeelden die gebruikt kunnen worden voor het traject Vlaamse Baaien, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en eventuele pilootprojecten van de Vlaams Bouwmeester.