Tevredenheid hoog

in
MOW Mag

In maart en april 2012 werden de personeelsleden van het Departement MOW uitgenodigd om de personeelspeiling in te vullen. In totaal nam 61 % van de personeelsleden deel aan het personeelstevredenheids- en betrokkenheidsonderzoek.

De resultaten tonen in de eerste plaats een hoge algemene tevredenheid (4,3). Vooral de werkinhoud en de beleving van de waarden in de werkomgeving scoren hoog. Ook de kwaliteit van het leidinggeven wordt over het algemeen gunstig geëvalueerd. Wel worden hier enkele verbeterpunten aangegeven. Vooral op het gebied van visie, communicatie en inspraak liggen de scores lager.

Medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie:

  • in eerste instantie door arbeidsinhoud
  • in tweede instantie door arbeidsvoorwaarden.

Vooral de materie Mobiliteit en Openbare Werken en de directe werkomgeving en collega’s worden bijzonder gewaardeerd. Verloning, waardering en loopbaanmogelijkheden scoren generiek het minst goed.

Vervolgtraject

De leden van de Directieraad beslisten om de resultaten van de personeelspeiling mee op te nemen in verschillende lopende trajecten binnen het departement. Dat geldt met name voor:
de uitwerking van een nieuw mission statement en visieverklaring voor het departement MOW, met daaruit voortvloeiend een departementale visie op organisatiecultuur. Het actieplan houdt rekening met een maximale betrokkenheid van het personeel,
de visiebepaling en implementatie van een nieuw HR-beleid voor het departement MOW.

Complementair aan die acties op middellange termijn besliste de directieraad om de visie van het departement rond enkele thema’s van het sleutelproject Modern HR-beleid te concretiseren met acties op korte termijn. Zo formuleerde de directieraad rond de thematieken mobiliteit, leiderschap en innovatieve arbeidsorganisatie een visie en specifieke acties (zie hiernaast).

De directieraad wil de personeelsleden van het Departement MOW danken voor hun inbreng.