We trekken het verkeer weer vlot

in
MOW Mag

Hoe rijm je de ambitie van Vlaanderen om de logistieke draaischijf van Europa te blijven met een vlotte en veilige mobiliteit voor iedereen? Dat is de dubbele uitdaging waar het Mobiliteitsplan Vlaanderen straks een antwoord op wil bieden. Het ontwerp van het Mobiliteitsplan werd van 8 november tot 12 januari aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Jezelf vlot en veilig kunnen verplaatsen is een basisbehoefte geworden in onze maatschappij. We hebben mobiliteit nodig om naar het werk te gaan, met vrienden af te spreken, te reizen, te sporten en cultuur op te snuiven. Daarnaast is mobiliteit ook cruciaal voor de Vlaamse economie. Een efficiënttransportsysteem versterkt onze concurrentiepositie en maakt onze regio aantrekkelijk voor bedrijven en investeerders. Als Vlaanderen vlot bereikbaar is, is dat goed voor onze economie en de werkgelegenheid. Mobiliteit draagt dus bij tot onze welvaart en ons welzijn.

Steeds meer verplaatsingen

Maar een vlotte mobiliteit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er komen steeds meer weggebruikers bij: tegen 2040 zijn we met meer dan zeven miljoen Vlamingen. Bovendien verplaatsen we ons met z’n allen vaker en verder. De personenmobiliteit is de afgelopen tien jaar met 14 procent toegenomen. Toch is de manier waarop we ons verplaatsen nauwelijks veranderd: meer dan 60 procent van onze verplaatsingen doen we met de auto. In het goederenvervoer gebeurt zelfs 80 procent van alle verplaatsingen met de vrachtwagen. Willen we de komende jaren niet met z’n allen tot stilstand komen, dan moeten we belangrijke keuzes maken.

Kiezen voor duurzaamheid

Vlaanderen wil zijn inwoners ook in de toekomst een vlotte, veilige en betaalbare mobiliteit garanderen. Daarom heeft de Vlaamse overheid het Mobiliteitsplan Vlaanderen uitgewerkt. Dat tekent de krijtlijnen uit van het Vlaamse mobiliteitsbeleid tot 2030, met een doorkijk naar 2050. Het Mobiliteitsplan mikt op een betere bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid en heeft oog voor zowel het milieu als de natuur. Om dat te realiseren legt het Mobiliteitsplan vier operationele doelstellingen vast die de kwaliteit van ons transportsysteem moeten verbeteren en het gebruik ervan moeten aansturen. Marleen Govaerts van de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid (MOW): “Het Mobiliteitsplan bevat concrete doelstellingen die we de komende jaren in de praktijk willen omzetten. Om goede resultaten te behalen zullen we met verschillende beleidsdomeinen en op meerdere bestuursniveaus moeten samenwerken. Een goede monitoring en bijsturing moeten ervoor zorgen dat we op koers blijven. Bij al onze keuzes en doelen houden we rekening met de resultaten van de publieksenquête uit 2011. Daarin konden burgers aangeven waaraan zij vooral belang hechten. Die bekommernissen en aandachtspunten werden meegenomen bij het opstellen van het plan.

Openbaar onderzoek

Van 8 november 2013 tot 12 januari 2014 konden alle Vlamingen in een openbaar onderzoek hun mening geven over het ontwerpplan. Dat kon via een aparte website of per brief. Ook het maatschappelijke middenveld werd om advies gevraagd. “De Mobiliteitsraad (MORA) zal de komende weken alle opmerkingen en adviezen verwerken en verslag uitbrengen aan het Vlaams Parlement. Dat zal op zijn beurt een concreet advies geven aan de Vlaamse regering. Die kan dan eventueel beslissen om het Mobiliteitsplan nog bij te sturen”, besluit Marleen Govaerts.

Om de concrete doelstellingen in het Mobiliteitsplan ook daadwerkelijk op het terrein te realiseren, zullen meer operationeel gerichte actieprogramma’s worden uitgewerkt. Enkele daarvan bestaan al of zijn in opmaak, bijvoorbeeld in het kader van Europese reglementeringen.

Een samenvatting van de concrete doelstellingen van het Mobiliteitsplan vind je op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be/brochure.pdf.

Vijf Strategische doelen voor een betere mobiliteit

  1. Bereikbaarheid. Mensen moeten hun bestemming op een betrouwbare, comfortabele en betaalbare manier kunnen bereiken. Goederen moeten tijdig geleverd kunnen worden. Als mensen en goederen vastzitten in het verkeer, creëer je frustraties bij werknemers en bedrijven.
  2. Toegankelijkheid. Wie zich niet kan verplaatsen, kan moeilijker deelnemen aan onze samenleving. Daarom moet iedereen, ook jongeren, ouderen en mensen met een beperking, zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Mobiliteit moet voor iedereen betaalbaar blijven.
  3. Veiligheid. De Vlaamse overheid wil tegen 2050 het aantal verkeersdoden tot praktisch nul herleiden en het aantal zwaar- en lichtgewonden fors verminderen. Extra aandacht gaat naar kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers, motorrijders en ouderen.
  4. Leefbaarheid. Wonen in steden en dorpskernen moet aantrekkelijker worden. Daarbij is een goede balans belangrijk: mensen moeten zich kunnen blijven verplaatsen en winkels moeten bevoorraad kunnen worden zonder de leefbaarheid in het gedrang te brengen.
  5. Aandacht voor milieu. De uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen moet drastisch omlaag. Verkeersinfrastructuur moet minder belastend worden voor fauna en flora. De Vlaamse overheid streeft ook naar een zuinig ruimtegebruik.