Verdere stappen voor het Haventracé

liefkenshoek-tunnelin
Nieuws

Doorgaand verkeer en havengerelateerd verkeer zo veel mogelijk via een noordelijk alternatief rond de stad leiden met oog voor de leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de omgeving. Dat is het opzet van het Haventracé. Op de planning staan o.a. een verbeterde en versterkte R2, de optimalisatie van de E34-West, de tweede Tijsmanstunnel, de optimalisatie van de A12, de realisatie van de A102 en de Nx en een verbetering van de E313.

Op basis van de verworven inzichten is reeds beslist om versneld over te gaan tot de verdere uitwerking van een aantal prioritaire, probleemoplossende projecten. De projecten optimalisatie E34-West en tweede Tijsmanstunnel volgen een eigen procesverloop.
 

Samen vooruit

Voor elk van de drie deelprojecten wordt de samenwerking met alle betrokken maatschappelijke actoren verder gezet. Dat gebeurt op de werkbanken van het Haventracé. Naast de overkoepelende werkbank, die de samenhang bewaakt, zullen drie regionale werkbanken (E34, Tijsmanstunnel en Oostelijk traject) het verdere ontwikkelingstraject mee faciliteren.

Het Haventracé maakt deel uit van het Antwerpse Toekomstverbond, samen met de Oosterweelverbinding, de overkapping van de R1 en het nastreven van een modal split van 50% duurzame verplaatsingen. Dit verbond werd in 2017 gesloten tussen de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen stRaten-generaal, Ademloos en Ringland. Samen willen de partners een bereikbare en leefbare Antwerpse regio realiseren.

 

Complex project voor Haventracé oost

Voor het oostelijk traject van het Haventracé (A12-A102-Nx-E313) is geopteerd voor het procesverloop complex project om na de verkenningsfase op een geïntegreerde manier richting besluitvorming verder te gaan. Op voorstel van minister Lydia Peeters en minister Zuhal Demir heeft de Vlaamse regering op vrijdag 11 december 2020 de startbeslissing genomen voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’.

 

Startbeslissing complex project ‘Oostelijke Verbinding’

Voor de realisatie van het Haventracé oost, als onderdeel van het Toekomstverbond, wordt een complex project ‘Oostelijke Verbinding’ opgestart. De Vlaamse Regering keurde hiervoor op vrijdag 11 december 2021 de startbeslissing goed.  (zie het decreet over complexe projecten http://www.complexeprojecten.be/).

De startbeslissing verankert de verschillende doelstellingen rond infrastructuur, leefbaarheid, omgevingskwaliteit, klimaatrobuustheid en maximale co-creatie. Het Complex Project heeft als algemene doelstelling het oostelijk traject van het Haventracé te realiseren in functie van de verbetering van de hoofdontsluiting van de haven van Antwerpen en om langsheen de noordelijke R2 het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad te leiden. Daarnaast zullen ook alle opties nagegaan worden om deze weginfrastructuur te integreren met de infrastructuur voor duurzame modi, waaronder spoor en fietsnetwerken. Hiernaast is het de doelstelling om met de aanleg van het Haventracé de omgevingskwaliteit, de klimaatrobuustheid en leefbaarheid te verbeteren. Het complex project ‘Oostelijke Verbinding’ beoogt een pakket aan maatregelen en ingrepen die de omgevingskwaliteit in de brede regio moet verbeteren.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir geven hiermee het startschot voor het complex project ‘Oostelijke Verbinding’. Dit opent het proces om op een geïntegreerde manier te komen tot het voorkeursbesluit over het Oostelijke traject van het Haventracé. Met deze beslissing zijn alle projecten op het toekomstig Haventracé formeel van start gegaan.

Met de goedkeuring van de startbeslissing kan alvast de onderzoeksfase van start gaan. In deze fase is het de bedoeling is om de beste oplossing te filteren uit de mogelijke alternatieven. Het voorkeursalternatief wordt vastgesteld door de Vlaamse regering die dan uiteindelijk neergeschreven wordt in het voorkeursbesluit.

 

Meer informatie en achterliggende documentatie

  • Het nut en de noodzaak van het Haventracé is gebaseerd op verkeersonderzoek. Het Haventracé draagt bij aan de gewenste spreiding van het verkeer over de drie Scheldekruisingen (Kennedytunnel, Liefkenshoektunnel, de nieuwe Scheldetunnel). Doorgaand verkeer en havenverkeer wordt om de stad geleid via de R2 door middel van de uitbouw van een infrastructureel versterkte R2 en verkeerssturing (gedifferentieerde tol). De R1 is voornamelijk gericht op stadsregionaal verkeer. Lees hier de resultaten van het verkeersonderzoek, zoals gepresenteerd op de werkbanken van het Haventracé in september 2019 en januari 2020. De vragen van de leden van de werkbank en de antwoorden daarop vindt u hier: deel 1 en deel 2. In het kader van het verdere proces – waaronder de milieubeoordeling – zal verder verkeersonderzoek nodig zijn om bepaalde leemtes in de kennis op te vullen. Uiteraard zullen de resultaten van het verdere onderzoek een plaats krijgen in de werkbank.
  • De startbeslissing en de procesnota kan je terugvinden via de website ‘complexe projecten’: Routeplanner Complexe Projecten > Projecten