Ontwerpteams overkappingsprojecten aangesteld

in
Persbericht

Naar concrete, realiseerbare projecten

17 augustus 2017

De Vlaamse regering heeft voor het zomerreces de gunning voor de ontwerpteams die de overkappingsprojecten de komende jaren gaan vormgeven, goedgekeurd. Vijf topteams van internationale en nationale stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, mobiliteitsexperten en ingenieurs zijn aangesteld. In een eerste opdracht ontwikkelen de teams elk voor een zone van de Antwerpse ring een ontwerpvisie en een aantal pilootprojecten. Het gebied van de Antwerpse ring is hiervoor opgedeeld in zes zones. De teams krijgen voor hun opdracht acht maanden tijd. De zesde zone wordt onderzocht door het team van de intendant zelf, die dit als case in hun opdracht heeft zitten. In juni 2018 krijgen we zo zicht op welke concrete maatregelen op korte en lange termijn genomen kunnen worden om de leefbaarheid in de Antwerpse ringzone te verbeteren. De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf van Antwerpen hebben voor een eerste fase van overkappingsprojecten in een budget van 1,25 miljard euro voorzien.

Oplossingsgerichte dialoog

De sterk participatieve insteek van het proces dat de teams de komende acht maanden zullen doorlopen, was reeds ingeschreven in het dossier dat Alexander D’Hooghe en zijn team indienden voor de aanstelling als intendant. Via het Toekomstverbond kwam er het concrete engagement van de Vlaamse Regering en de stad Antwerpen om een belangrijk budget van 1,25 miljard euro vrij te maken voor eerste overkappingen. Bovendien engageerde de Vlaamse overheid zich om de burgerbewegingen actief te betrekken bij dit proces. Dit laatste gebeurde de afgelopen maanden reeds en zal gedurende de rest van het proces worden verdergezet. De dialogen tussen ontwerpteams en buurten zijn zo opnieuw een voorbeeld van de nieuwe manier van oplossingsgerichte dialoog tussen overheid en stakeholders.

Zes teams voor zes zones

De komende acht maanden werken zes teams op zes zones van de Antwerpse ring. Tijdens de Ringdagen van 6 tot en met 13 september kunnen individuele en georganiseerde burgers kennismaken met het team dat in hun zone zal werken, en krijgen ze de kans om een eerste keer input te geven aan de teams. Iedereen kan op de Ringdag terecht tussen 17 en 21 uur. Hieronder volgt een lijst van de teams per zone en de datums van de Ringdagen waarop burgers welkom zijn om met hen kennis te maken. Meer informatie over de teams en hun werk vindt u als bijlage (.pdf) bij dit bericht:

 • Zone Noord:
  • BUUR – LATZ – S333 – GREISCH
  • i.s.m. Levuur – Tree Company – ProFlow – 3E – eld – Anno
  • Ringdag 6 september in het Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal, Columbiastraat 8A, 2030 Antwerpen
 • Zone Noordoost:
  • ORG – ARUP – COMMON GROUND – DELTARES (team intendant)
  • Ringdag 13 september in de foyer van het Antwerps Sportpaleis, Schijnpoortweg 119, Antwerpen
 • Zone Oost:
  • 51N4E – NDVR – H+N+S
  • Ringdag 11 september in het Koninklijk Atheneum Deurne, Frank Craeybeckxlaan 22, Deurne (locatie onder voorbehoud)
 • Zone Zuidoost:
  • Studio 017 Paola Viganò – Grafton Architects – MAARCH
  • i.s.m. Sweco Belgium – Idea Consult – Antwerpen aan ’t woord – Sertius – D2S International
  • Ringdag 8 september in het Syntra-gebouw op Post X, Borsbeekbrug 32, Berchem
 • Zone Zuid:
  • AGENCE TER – TVK – ARCADIS
  • i.s.m. Interboro/Marleen Goethals, IBM, Deloitte, Crepain-Binst
  • Ringdag 12 september (locatie nog niet gekend) [kijk op www.overdering.be]
 • Zone West:
  • De Urbanisten – Omgeving – COBE
  • i.s.m. Ney – SBE – D+A Consult – Yellow Window – Mint – ABO – Copenhagenize.eu
  • Ringdag 7 september in het Administratief Centrum van de gemeente Zwijndrecht

 

Intendant Alexander D’Hooghe treedt op als curator van de eerste ontwerpopdracht. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de verschillende betrokken administraties van Vlaanderen en speelt de stad Antwerpen een cruciale rol in de ondersteuning van de teams. Elk team krijgt namelijk een stedelijke buddy toegewezen, die de teams wegwijs maakt in de lopende planprocessen en stedelijke actoren.

Resultaat van de eerste ontwerpopdracht

Na acht maanden levert elk team voor de hun toegewezen zone een ontwerpvisie op én concrete, realiseerbare proefprojecten die de leefbaarheid op korte termijn verbeteren. De resultaten van de teams zullen voor het grote publiek worden tentoongesteld. Een jury zal nadien de voorgestelde projecten evalueren op verschillende criteria en de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen adviseren over het investeren in eerste overkappingsprojecten. De beslissing hiertoe wordt genomen in het politiek stuurcomité. De Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Antwerpse Havenbedrijf hebben een budget voorzien van 1,25 miljard euro.

De komende jaren heeft Antwerpen een ontwerpgemeenschap

De vijf teams die door de Vlaamse regering werden aangesteld, vormen de komende jaren een ontwerpgemeenschap. De ontwerpopdrachten die deze vijf teams kregen zijn een onderdeel van een raamcontract. Binnen dit raamcontract kunnen de komende jaren aan deze vijf teams nieuwe opdrachten worden gegund voor overkappingsprojecten. Het is daarbij expliciet de bedoeling dat ze kennis en ervaring die ze in hun eigen werk m.b.t. de ringzone hebben opgedaan, met elkaar uitwisselen.

Overkapping als onderdeel van het Toekomstverbond

In maart 2017 sloten de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen Ringland, Straten-Generaal en Ademloos het Toekomstverbond. Hierin werd afgesproken welke mobiliteitsen leefbaarheidsmaatregelen noodzakelijk zijn voor de Antwerpse stadsregio. De overkapping van de Antwerpse ring is een onderdeel van dit toekomstverbond, alsook het rond maken van de Antwerpse ring, infrastructuurmaatregelen om doorgaand verkeer af te leiden, maatregelen om een modal shift van 50/50 te realiseren en het vastleggen van de samenwerking om dit alles te realiseren.