Vlaanderen verbaasd over advies Europese Commissie over proactieve natuurontwikkeling havengebied Antwerpen

in
Persbericht

Volgens een advies van de Europese Commissie is de aanpak van proactieve natuurontwikkeling in het havengebied Antwerpen niet conform de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. De Commissie meent dat “de aanleg van de nieuwe natuurgebieden zoals beschreven in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen, deel havenontwikkeling Linkerscheldeoever’ (oktober 2014), niet gebeurt om de negatieve gevolgen van de havenuitbreiding voor natuur te voorkomen of te verminderen, maar wel om deze te compenseren”. Vlaanderen is verbaasd over dit advies. Temeer omdat Europa nog recent met veel lof sprak over deze aanpak.

Door proactief natuur te ontwikkelen in de nieuwe natuurgebieden aangeduid in het GRUP, wil de Vlaamse overheid garanderen dat de Europese natuurdoelen worden gerealiseerd voor de hele Linkerscheldeoever. Nadien kunnen dan de delen van het havengebied op de Linkerscheldeoever, die nu nog een natuur-functie hebben, ontwikkeld worden zonder afbreuk te doen aan de Europese natuurdoelen. De keuze voor de proactieve aanpak van natuurontwikkeling is gebaseerd op jarenlang overleg met de betrokken overheden, belangen-organisaties en wetenschappers. De Raad van State betwijfelde of die proactieve aanpak conform de Europese Habitatrichtlijn is. Daarom verzocht de Raad op 20 november 2015 het Europees Hof van Justitie om zich over die aanpak uit te spreken. In afwachting van een definitieve uitspraak in de lopende procedure schorste de Raad van State het GRUP gedeeltelijk.

Op vraag van het Europees Hof heeft de Europese Commissie nu een advies verleend over deze proactieve aanpak. De Commissie stelt vast dat er bij de havenontwikkeling belangrijke natuurwaarden verloren gaan, terwijl de natuurdoelstellingen op LSO momenteel niet gehaald worden. Volgens haar gaat het dus wel om natuurcompensatie en had de overheid de regels voor natuurcompensatie moeten toepassen.

Andere Europese signalen

Het standpunt van de Europese Commissie wekt verwondering. Vlaanderen rapporteert al meer dan tien jaar over de aanpak en opvolging van de natuurontwikkeling in het havengebied, aan de Europese Commissie. Uit informele contacten de voorbije jaren bleek telkens dat de Commissie de proactieve natuuraanpak in het havengebied Antwerpen beschouwt als een voorbeeld van hoe havenontwikkeling in een Europees beschermd natuurgebied toch hand in hand kan gaan met een versterking van de natuurwaarden. Dat bevestigde ook de Europese Commissaris bevoegd voor Milieu en Maritieme Zaken, Karmenu Vella, nog bij zijn bezoek aan het havengebied Antwerpen op 29 januari 2016. De Vlaamse overheid vraagt dan ook op korte termijn een overleg met Europa.

Verdere stappen

Het is nu aan het Europees Hof van Justitie om zich over de zaak uit te spreken. Dat gebeurt ten vroegste over enkele maanden. Daarna zal de Raad van State het arrest van het Hof van Justitie onderzoeken en oordelen over het GRUP.

Intussen blijven de betrokken overheden de maatregelen voortzetten om de impact van de havenontwikkeling op bewoners, landbouw, milieu en natuur, mobiliteit … op te vangen en te milderen. Ook de natuurontwikkeling gaat verder, want de natuurgebieden moeten ingericht zijn vooraleer er verdere havenontwikkeling kan plaatsvinden. Dat staat los van de keuze voor de proactieve of de compenserende aanpak.

Perscontact:

Jan Hemelaer, procesmanager Ontwikkeling Havengebied Antwerpen
T 02 553 71 09
jan.hemelaer@vlaanderen.be